Τι γίνεται με την προστασία της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου;

ΕΡΩΤΗΣΗ
17-01-2008
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Μακεδονίας-Θράκης
ΠΕΧΩΔΕ

Θέμα: Τι γίνεται με την προστασία της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου;

Τα χρονίζοντα προβλήματα από τη μη αειφορική χρήση των υδατικών και αλιευτικών πόρων, η αυξημένη οικιστική και τουριστική πίεση, όπως και η ρύπανση των υδάτων από τα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα και τις στραγγίσεις των αγροτικών καλλιεργειών έχουν μετατρέψει τον Θερμαϊκό Κόλπο, την πιο σημαντική θαλάσσια περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, σε «χαβούζα». Βοθρολύματα, αποστραγγιστικές τάφροι με υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, ρέματα με λάδια και άλλα πετρελαιοειδή, ακόμα και υπερχειλίσεις του παλιού αποχετευτικού δικτύου της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια καταιγίδων πέφτουν ανεξέλεγκτα στη θάλασσα, λίγα μέτρα από το αεροδρόμιο, κοντά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και δίπλα στους υγροβιότοπους του Νομού που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού το Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης δημιούργησε στις αρχές του 2007 τη Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης Θερμαϊκού Κόλπου (ΔΠΑΘΚ) του, με σκοπό «την ανάδειξη, ανάλυση και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών, τεχνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προβλημάτων, αναγκών και προτεραιοτήτων, καθώς και την εκπόνηση μελετών και την επεξεργασία κατάλληλων μέτρων και προτάσεων για την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου».
Η ΔΠΑΘΚ προβλεπόταν να στελεχωθεί με 15 άτομα μόνιμο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, για την εκπλήρωση της αποστολής της δηλαδή να επεξεργάζεται και να υποβάλλει στον Υπουργό, μεταξύ άλλων,  προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου που τελικά θα οδηγήσουν στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την προστασία και την βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου και την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αναστροφή της ήδη υπάρχουσας κατάστασης.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
- Έχει στελεχωθεί επαρκώς η ΔΠΑΘΚ, ώστε να μπορεί να φέρει σε πέρας το έργο της;
- Ποιες είναι οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί στα Υπουργεία προκειμένου να αναστραφεί η φθίνουσα περιβαλλοντική πορεία του Θερμαϊκού Κόλπου και αν έχουν υιοθετηθεί και μπει σε εφαρμογή;
- Πότε θα εκπονηθεί το ολοκληρωμένο σχέδιο για την προστασία της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου;

Ο ερωτών  βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply