Αποδοχές των Διπλωματικών υπαλλήλων

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Αποδοχές των Διπλωματικών υπαλλήλων

Ο βασικός μισθός των Ελλήνων διπλωματών είναι 970 Ευρώ για τον εισαγωγικό βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας και 1940 Ευρώ για τον καταληκτικό βαθμό του Πρέσβυ. Ο βασικός μισθός αποτελεί το 85%-95% των συνολικών αποδοχών των Ελλήνων διπλωματών όταν υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία. Οι μισθοί αυτοί είναι ανεπαρκείς προκειμένου η Διπλωματική Υπηρεσία να προσελκύει στελέχη αυξημένων προσόντων που θα ανταποκριθούν σε καθήκοντα υψηλής ευθύνης. Η χρόνια υποβάθμιση των αποδοχών των Ελλήνων διπλωματών οδηγεί νομοτελειακά στην δυσλειτουργία της Διπλωματικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί τον θεματοφύλακα των βασικών παραμέτρων της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.
Με απάντησή της στην ερώτησή μας 8044/από 6.3.2008, η Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ότι «η ουσιαστική συνεισφορά των διπλωματικών υπαλλήλων στην υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας είναι αδιαμφισβήτητη, όπως επίσης και το υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης που τους χαρακτηρίζει. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, έχω επανειλημμένα καταβάλει προσπάθειες ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και συνεχίζω να επιδιώκω τόσο τη ουσιαστική αναπροσαρμογή των αποδοχών τους… »
Οι αποδοχές των Ελλήνων διπλωματών ενισχύονται, όταν τοποθετούνται στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας με το «Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής», σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΠΕΞ (Ν. 3566/2007- Άρθρο 155) «προς αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής στην αλλοδαπή και των ειδικών συνθηκών διαβίωσης σε κάθε χώρα». Από τη φύση του το επίδομα αυτό δεν συνιστά τακτική αποδοχή. Εν τούτοις, από το 1988 υπόκειται σε φορολόγηση ύψους 15%, μολονότι σύμφωνα με το Σύνταγμα φορολογούνται μόνο οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων. Στην απάντησή της στην ανωτέρω ερώτησή μας, η κα Υπουργός Εξωτερικών διευκρινίζει ότι «…η κατάργηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του Ν. 2459/1997 αυτοτελούς φορολόγησής του, αποτελεί θέμα προς εξέταση από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
Υπάρχουν ήδη πάνω από 100 αποφάσεις Διοικητικών Πρωτοδικείων (Πειραιώς, Αθηνών, Αλεξανδρουπόλεως) καθώς και του Εφετείου Αθηνών που κάνουν δεκτές προσφυγές υπαλλήλων του ΥΠΕΞ κατά της φορολόγησης του Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλοδαπής. Ειδικότερα, το Εφετείο Αθηνών (Απόφαση 997/2001) τονίζει ότι «όταν πρόκειται για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, κάθε παροχή που καταβάλλεται στον μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία ( επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κ.λ.π.) η οποία κατά τον νόμο ή από την φύση προορίζεται να καλύψει δαπάνες στις οποίες ο μισθωτός υποβάλλεται για εκτέλεση υπηρεσία που του έχει ανατεθεί (…) δεν αποτελεί προσαύξηση μισθού και δεν υποβάλλεται σε φόρο εισοδήματος έστω και αν από την παροχή αυτή ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός.» Κατόπιν αυτού, η πρακτική του Υπουργείου Οικονομικών να υπαγάγει το Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίας σύμφωνα με το στο άρθρο 45 του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος, κρίνεται από το Διοικητικό Εφετείο αντίθετη με το νόμο.
Δεν υπάρχει καμία απορριπτική δικαστική απόφαση σε προσφυγή υπαλλήλου για την φορολόγηση του Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλοδαπής. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλει στους προσφεύγοντες τα επιδικαζόμενα ποσά και συνεχίζει την είσπραξη του φόρου, καταστρατηγώντας εν προκειμένω την έννοια του κράτους δικαίου που επιβάλλει σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών:
Θα αναπροσαρμοσθεί το ειδικό μισθολόγιο των Ελλήνων διπλωματών, με ουσιαστική αύξηση, όπως έγινε το 2002, παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία ακολουθούσε πολιτική λιτότητας για την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ, σε αντίθεση με σήμερα;
Θα εξομοιωθεί τουλάχιστον με το βασικό μισθό των Γενικών Διευθυντών των άλλων Υπουργείων ο βασικός μισθός των 6 Πρέσβεων, που είναι τοποθετημένοι στις ισάριθμες θέσεις Γενικών Διευθυντών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών τις οποίες προβλέπει ο Ν.3566/2007 ;
Θα θέσει τέλος το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην – πασιφανώς, πλέον – παράνομη φορολόγηση του Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλοδαπής των Ελλήνων διπλωματών και των άλλων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιάννης Μπανιάς

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply