Κατάθεση προϋπολογισμών, εκθέσεων πεπραγμένων και απολογισμών εσόδων – εξόδων του ΕΤΕΡΠΣ για 2004 - 2007

Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών

ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΚΕ
13-11-2007

Προς τον κ. Υπουργό
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Θέμα: Κατάθεση προϋπολογισμών, εκθέσεων πεπραγμένων και απολογισμών εσόδων – εξόδων του ΕΤΕΡΠΣ για 2004 - 2007

Είναι γνωστό ότι είναι θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του κάθε πολίτη της Ε.Ε. αλλά και υποχρέωση της κάθε διοικητικής αρχής η απρόσκοπτη πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιβάλλον, σύμφωνα με τις Κοινοτικές οδηγίες 2003/4/ΕΚ και 90/313/ΕΟΚ.
Επίσης, το Εθνικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) αποτελεί τη μοναδική, ίσως, εθνική πηγή χρηματοδότησης δράσεων για την εφαρμογή των δεσμεύσεων της χώρας μας έναντι του Κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου περιβάλλοντος. Λόγω ακριβώς αυτής της σημασίας του, το ΕΤΕΡΠΣ πρέπει να λειτουργεί με θεσμοθετημένες διαδικασίες απόλυτης διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης.
Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε από το Υπουργείο σας την κατάθεση στη Βουλή των προϋπολογισμών, εκθέσεων πεπραγμένων και των απολογισμών εσόδων – εξόδων του ΕΤΕΡΠΣ για τα έτη 2004 - 2007.

Ο αιτών βουλευτής

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Leave a Reply